วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
//
ประเภท
สำนักพิมพ์
เนื้อหาย่อ
หมายเหตุ
1
รศ.ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข
วารสารวิจัยสมคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
1 ม.ค. มิ.ย.2554
วารสาร
หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา
การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น ศักยาภาพการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นในแหล่งบริการ

2
รศ. จำเริญ  อุ่นแก้ว
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ
3 ก.ย.- ธ.ค.2555
วารสาร
หจก.ศิริธรรม ออฟเซ็ท
พัฒนาหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมครูเพื่อออกแบบกิจกรรมพัฒนาจิตสารณะของผู้เรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต เพื่อตรวจสอบประสิทธิผล ของหลักสูตรฝึกอบรมครู

3
ดร.นิพนธ์ สุขปรีดี
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1 ม.ค. มิ.ย.2555
วารสาร
บริษัท เพรชเกษมพริ้นติง กรุ๊ป จำกัด
เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความทางวิชาการ ได้แก่ บทความวิจัย บทคามวิชาการ ปริทรรศน์ บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น  และบทความวิชาการ

4
สุวัฒน์  รวยอารีย์
วารสารวิชาการข้าว
1 ม.ค. มิ.ย.2554
วารสาร
ไม่ทราบ
การผลิตนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพื้นที่การผลิตข้าวกว่า 70% อยู่ในสภาพอาศัยน้ำฝน การพัฒนาสายพันธ์ข้าวให้ทนต่อสภาพแล้ง ช่วยลดความเสียหายเนื่องจากแล้ง

5
ดร.จิรากรณ์ สัพทานนท์
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1 ม.ค. มิ.ย.2554
วารสาร
ไม่ทราบ
เพื่อดำเนินโครงการเร่างขยายบริการไฟฟ้าด้วยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นแนวทางการพิจารณความเหมาะสมในการขยายการบริการไฟฟ้า

6
นายสุวรรณ  พรมเขต
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1 ม.ค. มิ.ย.2555
วารสาร
บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค เป็นการวิเคาระห์ที่มีเป้าหมายเพื่อทำนายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่น่าสนใจ  โดยอาศัยสมการโลจิสติคที่สร้างขึ้นจากชุดตัวแปรทำนาย

7
รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล
ผศ.ดร.สมพงษ์ ธงไชย

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
1 ม.ค. มิ.ย.2554
วารสาร
โรงพิมพ์มหาวิยาลัยอุบลราชธานี
การพัฒนาศักยภาพผ้าทอมือกลุ่มชาติพันธุ์เขมร- ลาวในจังหวัดสุรินทร์ การออกแบบลวดลายการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ของช่างเครื่องเงิน การพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ อำเภอประโคนชัย จ.สุรินทร์

8
ปทุมรัตน์  พงศ์ภัสสร
วิทยาการสู่วิทยากรยาเสพติด  “เพื่อนวิทยากร
3 มิ.ย ก.ย. 2554
วารสาร
ไม่ทราบ
บอกเล่าเก้าสิบ
-         อาเซียนจากสมาคมสู่ประชาคม
-         ประชาคมอาเซียน การสร้างฐานความรู้ร่วมกัน
รอบรู้เรื่องบำบัด เปิดโลกปราบปราม กฎหมายกับงานป้องกันแก้ไขปัยหายาเสพติด

9
ผศ.มนตรี  ศิริจันทร์ชื่น
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 เม.ย – ก.ย. 2554
วารสาร
ไม่ทราบ
ศึกษาการจัดการการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักภาพทรัยาการมนุษย์ในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่

10
นายพจนารถ แย้มสุริโย
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2 ก.ค.- ธ.ค. 2555
วารสาร
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมและอัตราพันธุกรรมในลักษณะทางพืชสวนของสายพันธุ แตงไทย โดยการวิเคราะห์จากความแปรปรวนของประชากร 6 ชั่วรุ่น

11
ประสาน  วงศาโรจน์
วารสารวิชการเกษตร
ม.ค. –เม.ย.2555
วารสาร
ไม่ทราบ
การวิเคราะห์ยีนไซโคลฟิลินจากข้าวฟ่างและการถ่ายยีนเข้าสู่ยาสูบ  การพัฒนาเครื่องลดความชื้นช่อดอกกล้วยไม้แบบอุโมงค์ลม

12
ผศ.นพ.ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์
วารสารโภชนาการบำบัด
3 ก.ย – ธ.ค.2552
วารสาร
ไม่ทราบ
การให้อาหารทางหลอดเลือดดำใหญ่เป็นวิธีการรักษาที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน เพื่อช่วยในการดำรงชีวิตและต่อสู้กับโรคที่เผชิญอยู่

13
ดร.ชัยเสฎฐ์  พรหมศรี
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ก.ค.- ธ.ค. 2554
วารสาร
ไม่ทราบ
เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนะ แนวคิด องค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ

14
ดารารัตน์   อานันทนะสุวงศ์
วารสารวิชาการ ป.ป.ช.
ม.ค. 2554
วารสาร
ไม่ทราบ
บทความทางวิชาการ การทุจริตและการต่อต้านการทุจริต ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการบังคับใช้กฎหมายของไทย


15
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ก.ค.- ธ.ค. 2553
วารสาร
สำนักงานวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บทความวิชาการ การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดเสรีการศึกษาและข้อตกลงของ AEC
บทความวิจัย

16
ดร.ธำรง  รัตนภรานุเดช
วารสารเซนต์จอห์น
15 ม.ค –มิ.ย. 2554
วารสาร
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาตราฐานทางกฏหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของผู้ถูกรบกวนจากการติดต่อทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการให้บริการ กับความภักดีต่อการให้บริการของลูกค้า

17
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก
3 ก.ค.- ธ.ค. 2553
วารสาร
บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง
เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการในแขนงต่างๆ เพื่อสนับสนันให้อาจารย์และนักวิชาการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อชุนชนวิชาการ

18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ คูญแก้ว
วารสารวิจัยและพัฒนา
มี.ค.2552
วารสาร
หจก.วนิดาการพิมพ์      จ.เชียงใหม่
สื่อพื้นบ้านเป็นสื่อที่พัฒนาจากวิถีชีวิตของบุคคลในชุมชน สื่อพื้นบ้านเป็นประโยชน์ในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งจะนำผู้เรียนไปสู่การเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจกับท้องถิ่น

19
ผศ.นิรันดร์  กุลฑานั้นท์
วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1 ม.ค –มิ.ย. 2551
วารสาร
โรงพิมพ์วินัย อ.เมือง
จ.บุรรีรัมย์
เป็นเวทีวิชาการเพื่อให้ผู้วิจัย คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เผยแพร่ความรู้  ความคิ ดและผลงานการวิจัยให้แก่ผู้ความคิดและผลงานวิจัยให้แก่ผู้สนใจ และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ

20
ดร.วนิดา  หงษ์มณีรัตน์
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
2 พ.ค – ส.ค. 2555
วารสาร
โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท จ.ขอนแก่น
เพื่อศึกษาความถี่การเล่นกอล์ฟที่เกี่ยวข้องกับลักษณธทางชีวสังคม คุณะลักษณะของนักกอล์ฟ และการศึกษาลักษณะของสนามกอล์ฟที่มีพลต่อความพึงพอใจ

21
ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์  ไพรวรรณ
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม
3 ก.ย. – ม.ค. 2554
วารสาร
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านสนาม อ.วาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2

22
นางปราณี  วิชานศวกุล
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ม.ค –มิ.ย. 2554
วารสาร
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
แนวคิดการจักการทรัพยากรและมรดกทางวัฒนะรรมที่ได้นิยามคำว่าทรัพยากรและมรดกทางวัฒนาธรรมเอาไว้อย่างมีประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้

23
นาวสาวสุภาวดี  สุวรรณแทน
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ก.ค.- ธ.ค. 2554
วารสาร
สมศักด์การพิมพ์
การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย กระบวนทัศน์จากภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศสู่ภาษาอังกฤษในบานะภาษานานาชิต

24
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ก.ค.- ธ.ค. 2554
วารสาร
ไม่ทราบ
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทักษะ แนวคิด นวัตกรรม ข้อค้นพบแกคณาจารย์ นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจ ในลักษณะของบทความวิชาการ บทความวิจัย และอื่นๆ

25
รศ.ดร. ภูมิศักดิ์  อินทนนท์
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ค.- ส.ค. 2555
วารสาร
ไม่ทราบ
เป็นการศึกษาถึงปัญหาการจัดจ้างในงานก่อสร้าง โดยการใช้แบบสอบถามสำรวจข้อมูลจากกลุ่มประชากร


26
ร.ศ. ยังสนา  ธงไชย
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก.ค.- ธ.ค. 2554
วารสาร
ประสานการพิมพ์
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและงานวิจัยทางด้านมนุษย์ศาสตร์ ส่งเสริมเสรีและสนับสนุนการค้นคว้า และวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านมนุษยศาสตร์

27
ดร.วนิดา  หงส์มณี
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ค.- ส.ค. 2555
วารสาร
โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท
การใช้แสงซินโครตรอนศึกษาของเหลว ด้วยเทคนิคโฟโต้อิเล็กตรอน สเปกโทรสโกปิ  การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไทย

28
ผศ.ดร.ศิริพันธุ์   ศิริพันธุ์ 
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ก.ค.- ธ.ค. 2554
วารสาร
โรงพิมพ์นราธิวาส
บทความวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อโรคซึมเศร้า  บทความทางวิชาการ การควบคุมปริมาณมลพิษจากเครื่องยนต์ดีเซลด้วยกระบวนการซีเล็คทีฟแคทตาลิสต์ดักชั่น

29
รองศาสตราจาย์สุรภี 
วารสารภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ก.ค.- ธ.ค. 2554
วารสาร
ที อาร์ โซลูซั่น
เพื่อรวบรวมข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ผลงานหรือเรื่องราวทางด้านภูมิศาสตร์แขนงต่างๆ รวมทั้งผลงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

30
ศ.นพ.สุทธิพันธ์  จิพิมลมาศ
วารสารวิจัย มข.
พ.ค – มิ.ย. 2555
วารสาร
ไม่ทราบ
ความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน และปริมาณอินทรียวัตถุในดิน บริเวณอ่าวนก อ.ท่าใหม่ จ.จัทรบุรี

31
ผศ.ดร.วีระพล  แจ่มสวัสดิ์
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ก.ค.- ธ.ค. 2554
วารสาร
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษาทดลองในโคทดสอบสมรรถภาพพันธ์อเมริกันบราห์

32
อาจารย์จิราภรณ์ สัททานนท์
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ก.ค.-มิ.ย. 2552
วารสาร
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.คอร์เนอร์
การผลิตเหล็กกล้าสะอาด การจำแนกประเภทของเหล็ก การผลิตเหล็กในลำดับแรก

33
ผศ.ดร.ศศิธร  แท่นทอง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
1 ม.ค. – มิ.ย. 2554
วารสาร
โรงพิมพ์นันทกานต์กราฟฟิคการพิมพ์
กาศึกษาสภาวะการย้อมสีขมิ้นบนด้ายฝ้าย  การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

34
ผศ.ดร.สุรสิทธ์  ไทยรัตน์
วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
ธ.ค .-พ.ค. 2553
วารสาร
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
การเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในข่าวเศรษฐกิจ การศึกษาการเปรีบยเทียบคำลักษณนามในภาษาไทยและภาษาเหลาหลี

35
ผศ.ดร. กุลพร หิรัฐฐูรณะ
วารสารภาษาปริทัศน์
ก.ค.- ธ.ค. 2554
วารสาร
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระทานนาม การสอนอ่านบทความวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

36
รศ.ดร.นิคม ชูศิริ
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ก.ค.- ธ.ค. 2554
วารสาร
บริษัท มาสเตอร์พีชแอนด์โครเชท์ จำกัด
บทความวิจัย ระบบผู้ช่วยการลงทุนตลาดหุ้นของไทยโดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมบบเรียนรู้แพร่กลับ

37
รองศาสตราจารย์ประยูร  ทรงศิล์ป
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
1 ม.ย – ก.ย.2554
วารสาร
พิศิษฐ์การพิมพ์
การเสริมสร้างมโนทัศน์เชิงจิตสำนึกสาธาระของอาสาสมัครตำรวจ เพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงาน กฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นพลเมือง พ.ศ.2535

38
ศาสตราจารย์ ดร. เวคิน  นพนิตย์
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
1 ม.ค. – มิ.ย. 2554
วารสาร
กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รูปแบบการช่วยเหลือด้านการเรียนต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี

39
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ก.ค.- ธ.ค. 2554
วารสาร
สำนักงานวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
การรับรู้บทบาทหน้าที่และความต้องการในการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 สภาพการนิเทศภายในตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

40
ผศ.ดร.ปฐมทัศน์  จิระเดชะ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ก.ค.- ธ.ค. 2554
วารสาร
ห้างหุ้นส่วน จำกัด ไอเดีย สแควร์
การศึกษาการจับระหว่างโปรตีนเฮริตินกับตัวบ่งชี้บอกอนุพันธ์ของไพรีนชนิดใหม่
การวิเคราะห์ความไวและความคล่องตัวโลจิสติกส์

41
นายคมสัน  หุตะแพทย์
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ก.ค.- ส.ค. 2555
วารสาร
บริษัท ออฟเซ็ทพลัส
การวิจับแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กรณีศึกษา ศูยนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง


42
ดร.พงษ์ศักดิ์  ผกามาศ
วารสารวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.ค. – เม.ย. 2555
วารสาร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แนวทางการสร้างแรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานของบุคลากร การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

43
รองศาสตราจารย์จุรีรัตน์  บัวแก้ว
วารสารศิลป์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ม.ค. – มิ.ย. 2555
วารสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการที่มาเช่าพื้นที่ตลาดจำหน่ายเสื้อผ้าขนาดใหญ่ เพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญต่อการจัดพื้นที่เช่าตลาด

44
ดร.ชวลิต  เกิดทิพย์
วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี
ก.ย.-ธ.ค.2554
วารสาร
โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่กระตือรือร้น เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และมีความคงทนในการเรียนรู้

45
ผศ.ดร ปิยาการ  หวังมหาพร
วารสารศรีปทุมปริทัศน์
2 ก.ค –ธ.ค.2554
วารสาร
บริษัท อุดมศิลป์
งานวิจัยมาจากข้อมูลจากนิสิตคณะศึกษาศาสตร์จำนวน 41 คนที่ตอบแบบสอบถาม การวิจัยใช้แบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ


46
นางนิตยา  จันทร์เรืองมหาผล
วารสารวิชาการสาธารณสุข
ก.ค. –ส.ค. 2555
 วารสาร
ไม่ทราบ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย  รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็กบาดเจ็บที่ศรีษะรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

47
ดร. ธนัญชัย  ตาศรี
วารสารวิทยาเขตหนองคาย มข.
ม.ค. – ธ.ค. 2553
วารสาร
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลของอัตราการปล่อยต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในกระชังภายในบ่อดินโดยใช้อัตราการปล่อยต่างกัน

48
ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง
วารสารวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎเพชรบุรี
ก.ค. –ส.ค. 2555
วารสาร
บริษัท เพชรภูมการพิมพ์
การแก้ปัญหาหนี้สินของประชากรตำบลปากทะเล ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน  ความพึงพอใจในการทำงานของนักบัญชี  การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

49
สุทัสศรี  สายรวมญาติ
วารสารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี
พ.ค.-ส.ค. 2554
วารสาร
ไม่ทราบ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Flip Album การศึกษาการนำนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไปปฏิบัติ

50
ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน
ม.ค – เม.ย. 2554
วารสาร
โรงพิมพ์สกลนครการพิมพ์
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  แบบสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้เหตุผล